521737e99db353ed0aa2

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ – THÔNG TƯ 25/2014/BỘ TÀI CHÍNH

Thông tư 25/2014/TT-BTC này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2014 và thay thế Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ.

Download toàn bộ thông tư 25/2014/TT-BTC: Tại đây

“Các bước cơ bản tiến hành định giá theo phương pháp so sánh:

Bước 1. Xác định tổng quát về hàng hóa, dịch vụ cần định giá (số lượng, chủng loại, đặc điểm và các thông số kinh tế – kỹ thuật chủ yếu, thời gian sử dụng, thực trạng tại thời điểm định giá và các thông tin khác); xác định các yếu tố so sánh chủ yếu có ảnh hưởng nhiều nhất đến giá hàng hóa, dịch vụ cần định giá; Thuê tổ chức có chức năng giám định tình trạng kinh tế kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cần định giá (nếu cần thiết).

Bước 2. Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về mức giá và các thông tin liên quan đến mức giá của hàng hoá, dịch vụ tương tự trên thị trường từ các nguồn thông tin tại Điều 7 Thông tư này; phân tích các nguồn thông tin để lựa chọn ít nhất ba (03) hàng hoá, dịch vụ tương tự làm hàng hoá, dịch vụ so sánh (nếu có). Trường hợp không có đủ ba (03) hàng hoá, dịch vụ tương tự làm hàng hoá, dịch vụ so sánh, thì thực hiện so sánh theo số lượng thực tế thu thập được.

Bước 3. Phân tích mức giá và các thông tin liên quan của hàng hóa, dịch vụ tương tự; phân tích các yếu tố so sánh chủ yếu tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ cần định giá…”

AIRSEAGLOBAL – THỦ TỤC NHẬP KHẨU Y TẾ SỐ 1 VIỆT NAM

1. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế C, D

2. Phân loại (Theo nghị định 169 – Chuẩn vào thầu)

3. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

4. Xin công bố loại A, B

5. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

6. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

7. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

8. Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế,

9. Tìm nhà cung cấp, Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế ( Hệ sinh thái của Airseaglobal Group )

10. Sửa các loại công bố A, Công bố đủ đk kinh doanh BCD, Công bố đủ điều kiện sản xuất

11. Dịch vụ làm chứng chỉ lưu hành tự do cho hàng loại A sản xuất trong nước