z2137513646867_a0359a818cd5b84065fc630708dba87b

THUẾ SUẤT THEO CHƯƠNG 98 VÀ THUẾ GTGT GEL LÀM GIẢM SẸO ( CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0104/2020/NT-TCHQ ngày 7/4/2020 của Công ty cổ phần Nền tảng đề nghị giải đáp về việc hưởng thuế suất theo Chương 98 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và thuế suất giá trị gia tăng hàng nhập khẩu mặt hàng Gel làm giảm sẹo.