ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NHẬP THƯƠNG MẠI:

1. ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG: 

 • Đơn đăng ký kiểm tra chất lượng
 • Hóa đơn thương mại, Packing list
 • Hợp đồng mua hàng
 • Vận đơn
 • Thông báo hàng về
 • Bản mô tả sản phẩm
 • Catalogue, hình ảnh sản phẩm
 • Giấy chứng nhận chất lượng

2. ĐO TEST – KIỂM NGHIỆM:

 • Đăng ký mẫu thử, in bản đăng ký, mang mẫu đo

3. CHỨNG NHẬN HỢP QUY:

 • Ðơn đề nghị chứng nhận hợp quy 
 • Đăng ký kinh doanh
 • Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm
 • Kết quả đo kiểm sản phẩm hạn (02) năm
 • ISO của model hoặc hãng sản xuất, nếu không có ISO phải mang mẫu niêm phong
 • Tờ khai nhập khẩu, đăng ký KTCL nhập khẩu, Bill, Invoice

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG NHẬP TRIỂN LÃM (TẠM NHẬP TÁI XUẤT):

 1. XIN CÔNG VĂN TẠM NHẬP CỦA CỤC VIẾN THÔNG
 • Đơn xin
 • Bản sao các chứng từ nhập khẩu: Hợp đồng, INV, catalog
 • Bản sao ĐKKD
2. XIN GIẤY PHÉP TẠM NHẬP BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Đơn xin cấp GP
 • Bản sao y hợp đồng thuế, mượn sản phẩm
 • Bản sao y GPNK (hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan chuyên ngành)